SELECTED CANDIDATES OF AURUS TECH PVT. LTD.
 
SMRITI BHARDWAJ
SMRITI BHARDWAJ
CEB CSE 2017
JAMSHEDPUR
JHARKHAND
Ravi Prakash
Ravi Prakash
CEB CSE 2017
RANCHI
JHARKHAND